Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)
společnosti Český glamping provozovatele Glamping Luhačovice

  1. Smluvní strany a předmět smlouvy

VOP upravují smluvní vztahy, práva a povinnosti mezi společností Český glamping, IČ 09079939 sídlem Uherskobrodská 974, 763 26 Luhačovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, vložka C 117111 (dále jen ''pronajímatelem'') a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen ''nájemcem'').

Předmětem nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem je úplatné přenechání věci – mobilního přívěsu (zvaný ''Hutka'') a dále služeb s tím souvisejících, k dočasnému užívání pronajímatelem nájemci.

Pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VOP. Pro řešení případných sporů je rozhodné znění VOP v době uzavření nájemní smlouvy.

  2.Nájemní smlouva

Nájemní smlouva (dále jen ''Smlouva'') je uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem vyplněním požadovaných údajů v rezervačním systému pronajímatele nájemcem na stránkách www.glampingluhacovice.cz v sekci REZERVUJ a  následným zasláním potvrzujícího emailu nájemci. Další možností uzavření Smlouvy je prostřednictvím emailové komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem či prostřednictvím telefonické komunikace, kde je nutné emailové potvrzení Smlouvy ze strany pronajímatele nájemci.

Náležitostmi Smlouvy jsou:

- konkrétní datum příjezdu a odjezdu nájemce – doba nájmu předmětné movité věci;

- iniciály nájemce a počet osob, které budou předmět nájmu - přenechanou věc užívat;

- výše nájemného, způsob jeho úhrady a splatnost.

Maximální počet současně užívajících osob předmětu nájmu - mobilního přívěsu jsou 4 dospělé osoby. Minimální doba nájmu jsou 2 po sobě jdoucí noci.

Pronajímatel sdělí nájemci emailem konkrétní umístění mobilního přívěsu na základě GPS souřadnic po potvrzení rezervace (uzavření nájemní smlouvy) a zaplacení nájemného.

  3. Výše nájemného

Výše nájemného je uvedena na webových stránkách www.glampingluhacovice.cz v sekci REZERVUJ. Dále je možné výši nájemného zjistit telefonicky a emailovou komunikací na kontaktech uvedených na webových stránkách.

Přímo v mobilním přívěsu je pro nájemce uvedený ceník služeb a zboží s předmětem smlouvy související, které si nájemce může objednat, či koupit. Cenu za výše uvedené služby či výrobky hradí nájemce při konci nájemního vztahu hotově zástupci společnosti Český glamping, jakožto pronajímateli,  anebo bankovním převodem na účet společnosti Český glamping nejpozději do 3 dnů od konce nájemního vztahu.

  4. Proces rezervace – uzavření nájemní smlouvy

4.1 Rezervaci předmětu nájmu nájemce vytvoří na webových stránkách pronajímatele  www.glampingluhacovice.cz/rezervace, kde nájemce zvolí datum příjezdu a datum odjezdu (dobu nájmu mobilního přívěsu) dle dostupnosti viditelné v rezervačním systému.

4.2 Dalšími povinnými údaji při vytváření rezervace jsou jméno a příjmení osoby, která rezervaci vytváří, Počet osob užívajících předmět nájmu, kontaktní telefon a email. Nepovinnými údaji jsou firemní údaje a poznámka k nájmu. 

4.3 Po odeslání rezervace – návrhu na uzavření nájemní smlouvy přijde nájemci na uvedený email rekapitulace rezervace (potvrzení o uzavření nájemní smlouvy). V případě, kdy nájemce zadá v průběhu rezervace, či jiného způsobu uzavření Smlouvy chybné údaje, je povinný uvědomit obratem pronajímatele. Společnost Český glamping nebere zodpovědnost za chybně uvedené údaje v průběhu uzavření Smlouvy.

4.4 Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí rezervace – návrhu na uzavření nájemní smlouvy pronajímateli.

4.5 Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je platná v souladu s čl. 4.4. Účinnost Smlouvy je vázána na odkládací podmínku zaplacení sjednaného nájemného do 3 pracovních dnů od odeslání potvrzujícího emailu dle čl. 4.3. Sjednané nájemné je nájemce povinen uhradit bezhotovostní platbou na účet společnosti uvedený v potvrzujícím emailu, či uvedeného na webových stránkách www.glampingluhacovice.cz/kontakt. Při sjednání nájemní smlouvy jiným způsobem než přes rezervační systém je nájemní smlouva platná 3 pracovní dny od času odeslání potvrzujícího emailu ze strany pronajímatele. Pokud nájemné nebude nájemcem uhrazeno v souladu s tímto článkem, tj. peněžní částka jemu odpovídající nebude do příslušného data připsána na účet společnosti Český glamping, smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem se zrušuje, a to z důvodu nesplnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy.

4.6 Nájemce je oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení od Smlouvy lze nájemcem učinit písemně POUZE prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu info@glampingluhacovice.cz anebo v rezervačním systému. Nájemce má nárok na vrácení 100% nájemného, jestliže k odstoupení od smlouvy dojde nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne přijetí potvrzující emailu dle čl. 4.3. Po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne přijetí potvrzujícího emailu nemá nájemce nárok na vrácení ceny nájemného, přičemž nájemné zůstává pronajímateli v plném rozsahu jako storno poplatek. 

4.7 Jestliže si nájemce nepřevezme předmět nájmu ke smluvenému užívání nebo ho nevyužije zcela, nemá nárok na vrácení nájemného dle Smlouvy. Pronajímatel není povinen poskytnout předmět nájmu k užívání v náhradním termínu.

  5. Práva a povinnosti stran

5.1 Nájemce obdrží přesné souřadnice umístění a přístupovou cestu k předmětu nájmu - mobilnímu přívěsu v potvrzujícím emailu dle čl. 4.3. CHECK IN (doba převzetí předmětu nájmu) pro nájemce je denně od 14 - 18 hodin. V pátky je CHECK IN (doba převzetí předmětu nájmu) možný od 11 hod. V jiný čas dle telefonické domluvy se zástupcem pronajímatele. 

5.2 Zástupce pronajímatele na místě předá nájemci předmět nájmu - mobilní přívěs a seznámí ho se všemi náležitostmi provozu přívěsu a podmínkami užívání předmětu nájmu. Konkrétně ho seznámí s povinnostmi vyplývající z pravidel VOP, JAK SE CHOVAT V HUTCE a JAK SE CHOVAT K OKOLÍ. 

5.3 Nájemce se zavazuje dodržovat smluvní podmínky a respektovat pravidla dle VOP, JAK SE CHOVAT V HUTCE a JAK SE CHOVAT K OKOLÍ, tj. především chovat se k předmětu nájmu  a životnímu prostředí s respektem a ohleduplností. Nájemce se zavazuje neobtěžovat okolí nadměrným hlukem a nevhodným chováním. 

5.4 Je striktně zakázáno jakkoli předmět nájmu upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno v předmětu nájmu kouřit a mít domácí zvířata.

5.5 Je striktně zakázáno poskytovat, pronajímat či ubytovávat osoby odlišné od nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem (v rámci rezervace  návrhu na uzavření Smlouvy).

5.6 V případě nebezpečí vzniku škody je nájemce dle míry nebezpečí povinen uvědomit zástupce pronajímatele anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory. 

5.7 V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí nájemce, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami, pravidly VOP, JAK SE CHOVAT V HUTCE a JAK SE CHOVAT K OKOLÍ je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhrad škody v plném rozsahu. 

5.8 Porušuje-li nájemce i přes upozornění hrubě pravidla VOP, JAK SE CHOVAT V HUTCE a JAK SE CHOVAT K OKOLÍ je pronajímatel oprávněn okamžitě vypovědět Smlouvu bez nároku na refundaci.

5.9 Pronajímatel neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem, které vznikly nedodržením pravidel VOP, JAK SE CHOVAT V HUTCE a JAK SE CHOVAT K OKOLÍ. Dále pronajímatel absolutně neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví výše uvedených osob, které vznikly mimo Smlouvu v rámci doporučených výletů či aktivit nájemce.

5.10 V případě vady předmětu nájmu - mobilního přívěsu, který zčásti vylučuje jeho užívání, má nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného. V případě, kdy je užívání předmětu nájmu - mobilního přívěsu zcela vyloučeno, má nájemce nárok na plnou refundaci nájemného. Částečná či plná refundace je podmíněna včasným a řádným upozorněním zástupci pronajímatele.

5.11 Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu  obilní přívěs po skončení nájemního vztahu čistý a nepoškozený. CHECK OUT (okamžik skončení nájemního vztahu) je do 11 hod. v den skončení nájmu dle Smlouvy. Způsob vrácení předmětu nájmu - mobilního přívěsu si domluví nájemce s pronajímatelem v rámci Smlouvy či při předání předmětu nájmu - mobilního přívěsu k užívání.

  6. Závěrečná ustanovení

Dokumenty Všeobecné obchodní podmínky, JAK SE CHOVAT V HUTCE a JAK SE CHOVAT K OKOLÍ jsou nedílnou součástí Smlouvy a nájemce s nimi vyjadřuje souhlas uzavřením Smlouvy v souladu s čl. 4. Tyto dokumenty budou i fyzicky přítomné a k dispozici v předmětu nájmu  - mobilním přívěsu v písemné podobě.

Společnost Český glamping si sjednává právo tyto VOP a dokumenty JAK SE CHOVAT V HUTCE a JAK SE CHOVAT K OKOLÍ jednostranně měnit.

Uzavření Smlouvy - souhlas s výše uvedenými dokumenty se považuje, že klient tyto jednání vykonal ze své vůle a vědomě.

K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Případné soudní spory budou řešeny dle právního řádu České republiky. 

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 01.10.2020