Směrnice společnosti Český glamping s.r.o. o zpracování osobních údajů uživatelů (hostů)

Provozovatel všechny získané osobní a další údaje považuje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR a adaptačními zákony ČR upravující tuto oblast. 

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích pro věrné klienty. Žádost o vymazání je možné zaslat na email info(at)glampingluhacovice.cz

Provozovatel – správce osobních dat

Český glamping s.r.o.
IČ 090 79 939
sídlem Uherskobrodská 974, 763 26 Luhačovice
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117111

email: info(at)glampingluhacovice.cz
tel.: +420 737 54 69 63

Účel zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny

Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem zpracování poptávky, rezervace a využití ubytovacích služeb společnosti Český glamping s.r.o., dále za účelem evidence uživatelů v databázi klientů, zajištění služeb během pobytu a fakturaci. Žádné údaje nejsou poskytovány třetím osobám mimo Evropskou unii. 

Údaje

V intenci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a povinností stanovených zákonem (např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb společnosti Český glamping s.r.o. následující:

  • jméno
  • příjmení
  • datum narození
  • adresa trvalého bydliště
  • číslo a typ dokladu (OP, cestovní pas, vízum, atd.)
  • účel a délka pobytu
  • statní občanství (platí pro cizince)

Údaje nepovinné

  • telefon
  • email

Tyto údaje jsou však nutné pro vytváření rezervací a následnou komunikaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, a to nejdéle po dobu 5 let. U každého účelu zpracování (viz. Oddíl účel zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny) je definována doba zpracování osobního údaje a tato doba se může lišit podle účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje.

Práva subjektů údajů

Dle nařízení EU mají subjekty údajů právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina. V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je provozovatel oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.